Všeobecné obchodní podmínky

 1. Kurzovné v plné výši bude uhrazeno před začátkem kurzu.
 2. Zapsaný student může žádat vrácení kurzovného do prvního týdne po zaplacení. Po tomto termínu částka již nebude vrácena.
 3. Pro komunikaci při výuce je používán italský jazyk..
 4. Na konci kurzu ve verzi Plus student absolvuje závěrečnou zkoušku. Úspěšné zvládnutí zkoušky mu umožní získat Osvědčení o absolvování vydané Italským kulturním institutem v Praze.
 5. Přístupem k online kurzu umístěném na webové stránce se rozumí přístup k jeho videolekcím, ke cvičením, výukovým hrám a souborům ke stažení ve formátu pdf. Přístup k online kurzu získává kupující ihned po úplném uhrazení ceny a je časově omezen.
 6. Doba přístupu do kurzu začíná dnem zakoupení a trvá 16 týdnů.
 7. Pokud student nedokončí kurz během 16 týdnů od přístupu, může si zakoupit nové povolení, které mu umožní sledovat své předchozí aktivity.
 8. Student, jehož kurz byl aktivován, může požádat o odložení aktivace během prvního týdne. V žádném případě nelze aktivaci odložit o více než 4 měsíce.
 9. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu, a není oprávněn ani žádným jiným způsobem šířit dále online kurzy nebo materiály, jež mu po jejich zakoupení budou zaslané nebo zpřístupněné. V případě porušení výše uvedených podmínek bude kupujícímu okamžitě zamezen přístup k uživatelskému účtu bez nároku na vrácení jakékoliv části uhrazených částek.
 10. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Individuální lekce – práva a povinnosti smluvních stran

Před rezervací individuální lekce si student musí individuální lekci koupit.

 1. Pokud klient nedorazí na lekci v dohodnutý čas, lektor není povinen nahradit čas, o který se opozdil.
 2. Zrušení nebo přerezervování hodiny je klient povinen oznámitemailem nejpozději 24 hodin před začátkem plánované lekce. Pokud klient lekci zruší později než 24 hodin před plánovaným začátkem své lekce, lekce mu bude standardně účtována.
 3. Učitel není povinen poskytovat další materiály k online lekci (cvičení, četba atd.). Student se může po dohodě s vyučujícím rozhodnout pro zakoupení učebnice, pokud lekce nenavazuje na některý z nabízených samostudijních kurzů.
 4. Pokud se vyučující či náhradní vyučující nemohou dostavit na lekci, vyučující je povinen studenta o této skutečnosti informovat s předstihem. V případě, že se lekce v daném termínu uskutečnit nemůže, vzniká studentovi nárok na náhradní hodinu.
 5. Zakoupenou lekci je student povinen rezervovat nejpozději do 4 měsíců od jejího zakoupení. Po uplynutí této doby student ztrácí na lekci nárok.

Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:

Concetta Maglione
IČ: 76084906
Email: info@italis.online

Autorská práva

Všechny produkty jsou chráněny autorským právem.
Elektronické (PDF) i tištěné produkty je zakázáno kopírovat, šířit, prodávat či jakkoli poskytovat třetím osobám bez souhlasu autora.

Způsob platby

Platba je možná bankovním převodem na korunový účet prodávajícího či prostřednictvím online platební brány.