buono

  • good
    • buon giorno (buongiorno) > good morning
    • buona sera (buonasera) > good evening
    • buona notte (buonanotte) > good night
    • buona giornata > have a nice day