metropolitana (metro, f)

subway, underground, tube

Synonyms:
il metrò